( آزمون استخدامی شرکت کار و تامین وابسته به سازمان تامین اجتماعی )

تامین نیروی انسانی خدمات عمومی ( مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی )